Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Kyrkoårshänvisning: Julnatten - Den heliga natten

Vårvintersång 2058

1. Jesus Kristus, när du födesär du ett med människan.All vår längtan efter helheti din krubba svaret fann.Genom ord från himmelenblev vår vilja åter ren. 2. Ord, som talats av Guds ängelgjorde jungfruns vilja ren.Inget orent eller fläckathindrade bebådelsen.Allt var heligt, allt var rent.Mänskligt blev med Gud förent. 3. Tala Ordet, som oss renar,åter till […]

Vårvintersång 2060

1. Guds experimentär att han har säntHelig Ande in i världenför att se hur långt den är denvärld, som vågar bliren och frisk och fri. 2. Guds experimenthar i Kristus hänt.Mänskligt blev med Gud förenat,upphöjt, helat, starkt och renat.Gud och människanså förenas kan. 3. Guds experimentär hans sakrament.Bröd från jorden här förvandlastill Guds Son, det […]

Vårvintersång 2030

1. Jungfrun står där för oss alla,som Guds kärlek valt att kallaatt för hela skapelsentro och svaraja och varaav hans skördar förstlingen. 2. Jungfruns tro på Ordet gjorde,att hon födde Herrens Smorde.Skapelsen och Gud blev ett.Sådd som jordatshar fullbordatsgenom svaret hon har gett. 3. Herrens moder kunde svaraja och världens gensvar vara.Anden ledde henne rätt.Jungfrun […]

Vårvintersång 1862

1. Ett under! Guds inkarnation:En mänskans broder blir hans Son.Med honom vi en Fader fått,som lovar bli vår vän för gott. 2. När Sonen blir som mänska föddoch av Guds Ande understödd,då öppnas nya perspektivför sant och äkta mänskoliv: 3. Ett liv, så fritt från själviskhetsom var Guds plan av evighet;ett liv, så fritt från […]

Vårvintersång 1856

1. Undret, som i jungfrun skedde,mänsklighetens framtid leddebortom dödlighetens tvång.Så blev livetåter givetgodhetens och hoppets sång. 2. Ur vår vånda Gud oss lösteoch med Anden överösteoss med himmelsk glädjekraft.Vi blev friamed Mariatill långt mer än Adam haft. 3. Vi blir lösta från vår bördagenom allt det oerhördaJesus Kristus kommit med.Genom blodetkan vi tro detliv han […]

Vårvintersång 2081

1. Vi har fått en Gud med hud.Jungfrun gav en kropp åt Gud.Genom Guds inkarnationblev hon mor till Faderns Son. 2. Allt vad hennes Son har gjortär för jungfrumodern stort.Allt som Sonens prägels fåttHennes hjärtas djup har nått. 3. Mor till Faderns skaparord,mor till himmel, hav och jord,mor till allt vad Sonen gjortunderbart och skönt […]

Vårvintersång 2103

1. Guds stora plan, förvandling,skall snart fullbordad bli,när Kyrkans ökenvandringär över och förbi,när målet sist har hunnitsoch sista segern vunnitsoch himlen öppnat sig. 2. Det under Herren gjorde,när han blev jungfruns sonför alltid grunda bordeförvissning genom tronatt steget Gud har tagitför alltid mänskan dragitur hopplöshetens nät. 3. När Gud har sig förenatmed mänskligheten så,han också […]

Ära, ära i höjden åt Gud