Första söndagen i advent – Ett nådens år

Bana väg för Herren

Den som hör till sanningen

Sv. ps. 380 Fader du som livet

Alternativ melodi 47

Nattvard

Gudstjänst

3 söndagen i påsktiden

Herren är min herde

4 söndagen efter trefaldighet

Bara hos Gud

Bara hos Gud finner jag ro

Alla själars dag

Alla som ser Sonen

12 söndagen efter trefaldighet

Allas ögon är vända mot dig

Tolfte söndagen efter trefaldighet

Allas ögon är vända mot dig

12 söndagen efter trefaldighet – Friheten i Kristus

Allas ögon är vända mot dig

Friheten i Kristus

Allas ögon är vända mot dig

13 söndagen efter trefaldighet

Allt vad ni vill

Medmänniskan

Allt vad ni vill

Heliga trefaldighets dag

Av dig och genom dig

Missionsdagen

Av dig och genom dig

3 söndagen efter trefaldighet

Av nåd är vi frälsta

Förlorad och återvunnen

Av nåd är vi frälsta

24 söndagen efter trefaldighet

Bara en vindfläkt

Den yttersta tiden

Bara en vindfläkt

Att inte döma

Bara hos Gud

20 söndagen efter trefaldighet

Den som gör Guds vilja

Andlig klarsyn

Den som hör mina ord

8 söndagen efter trefaldighet

Den som hör mina ord

Domssöndagen

Den som hör mitt ord

Kristi återkomst

Den som hör mitt ord

1 söndagen i advent

Den som hör till sanningen

6 söndagen efter trefaldighet

Den som vill rädda sitt liv

Påskdagen

Detta är dagen

1 söndagen i fastan

Du som är trofast, rädda mig

Prövningens stund

Du som är trofast, rädda mig

23 söndagen efter trefaldighet

Där två eller tre är samlade

Förlåtelse utan gräns

Där två eller tre är samlade

16 söndagen efter trefaldighet

För mig är livet Kristus

Döden och livet

För mig är livet Kristus

5 söndagen efter trettondagen

Förtrösta på Herren

Sådd och skörd

Förtrösta på Herren

17 söndagen efter trefaldighet

Gud är kärlek

Rik inför Gud

Gud är kärlek

6 söndagen efter trettondagen

Gud, min Gud, dig söker jag

Att växa i tro

Helga oss genom sanningen

5 söndagen i påsktiden

Helga oss genom sanningen

Reformationsdagen

Herrens ord är att lita på

14 söndagen efter trefaldighet

Herren Jesus sade: Jag är mitt ibland er

2 söndagen i advent

Himmel och jord skall förgå

Vägen till livet

Jag skall se er igen

4 söndagen i påsktiden

Jag skall se er igen

Den Högstes profet

Jag, Herren, har i min trohet

Vägen till korset

Jesus Kristus är Herre

15 söndagen efter trefaldighet

Jesus sade: Kom till mig

Ett är nödvändigt

Jesus sade: Kom till mig

Vaksamhet och väntan

Jesus säger: Håll er vakna

5 söndagen i fastan

Jesus är det offer

Försonaren

Jesus är det offer

Nåd och tjänst

Led mig i din sanning

Kristus är uppstånden

Kristus har uppstått

Genom död till liv

Kristus har uppstått

1 söndagen efter trefaldighet

Kom och se Guds gärningar

2 söndagen efter trettondagen

Kom till mig, säger Herren

9 söndagen efter trefaldighet

Låt Gud förhärligas i allt

22 söndagen efter trefaldighet

Låt oss gå upp till Herrens berg

11 söndagen efter trefaldighet

Låt rätten välla fram som vatten

Herre över allting

Min glädje har jag i Herren

18 söndagen efter trefaldighet

Om en köpman hittar en dyrbar pärla

Kampen mot ondskan

Rädda mitt liv, befria mig

3 söndagen i fastan

Rädda mitt liv, befria mig

Samhällsansvar

Skynda dig ner, Sackaios

21 söndagen efter trefaldighet

Skynda dig ner, Sackaios

2 söndagen i påsktiden

Släkte efter släkte

Quasimodogeniti

Släkte efter släkte

Påskens vittnen

Släkte efter släkte

Andens vind över världen

Så älskade Gud världen

19 söndagen efter trefaldighet

Tron är grunden, alternativ melodi

Jesu dop

Var inte rädd

1 söndagen efter trettondagen

Var inte rädd

3 söndagen efter trettondagen

Vi har själva hört Jesus

Jesus skapar tro

Vi har själva hört Jesus

Trettondag jul

Guds härlighet i Kristus

Vigsel

Andra söndagen i advent – Guds rike är nära

Himmel och jord skall förgå

Tredje söndagen i advent – Bana väg för Herren

Lycklig den som har sitt stöd

Fjärde söndagen i advent – Herrens moder

Då skall Guds frid

Julnatten – Den heliga natten

Ära, ära i höjden åt Gud

Juldagen – Jesu födelse

Det folk som vandrar i mörkret

Jul

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag – Martyrerna

Den som finner sitt liv

Söndagen efter jul – Guds barn

Låt barnen komma hit till mig

Nyårsdagen – I Jesu namn

Herren bevarar dig

Söndagen efter nyår – Guds hus

Lyckliga de som bor i ditt hus

Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus

Första söndagen efter trettondedagen – Jesu dop

Var inte rädd

Andra söndagen efter trettondedagen – Livets källa

Kom till mig, säger Herren

Tredje söndagen efter trettondedagen – Jesus skapar tro

Vi har själva hört Jesus

Femte söndagen efter trettondedagen- Sådd och skörd

Förtrösta på Herren

Sjätte söndagen efter trettondedagen – Gud verkar nu

Gud, min Gud, dig söker jag

Septuagesima – Nåd och tjänst

Led mig i din sanning

Sexagesima eller Reformationsdagen – Det levande ordet

Herrens ord är att lita på

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag – Uppenbarelsens ljus

Herre, nu låter du din tjänare gå hem

Fastlagssöndagen (Esto mihi) – Kärlekens väg

Jag ber er på Kristi vägnar

Första söndagen i fastan (Invocavit) – Prövningens stund

Du som är trofast, rädda mig

Tredje söndagen i fastan (Oculi) – Kampen mot ondskan

Rädda mitt liv, befria mig

Midfastosöndagen (Laetare) – Livets bröd

Guds bröd är det bröd

Femte söndagen i fastan (Judica) – Försonaren

Jesus är det offer

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Min själ prisar Herrens storhet

Palmsöndagen – Vägen till korset

Jesus Kristus är Herre

Skärtorsdagen – Det nya förbundet

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus

Långfredagen – Korset

Vi gick alla vilse såsom får

Påsknatten – Genom död till liv

Kristus har uppstått

Påskdagen – Kristus är uppstånden

Kristus har uppstått

Annandag Påsk – Möte med den uppståndne

Brann inte våra hjärtan

Andra söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) – Påskens vittnen

Släkte efter släkte

Tredje söndagen i påsktiden (Misericordias Domini) – Den gode Herden

Herren är min herde

Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate) – Vägen till livet

Jag skall se er igen

Femte söndagen i påsktiden (Cantate) – Att växa i tro

Helga oss genom sanningen

Bönsöndagen (Rogate) – Bönen

Jag vill sjunga till Herrens ära

Kristi himmelsfärds dag – Herre över allting

Min glädje har jag i Herren

Söndagen före pingst (Exaudi) – Hjälparen kommer

I Herren har våra hjärtan sin glädje

Pingstdagen – Den heliga Anden

Var och en som åkallar Herrens namn

Annandag Pingst – Andens vind över världen

Så älskade Gud världen

Midsommardagen – Skapelsen

Gud är inte långt borta

Den helige Johannes Döparens dag – Den Högstes profet

Jag, Herren, har i min trohet

Första söndagen efter trefaldighet – Vårt dop

Kom och se Guds gärningar

Andra söndagen efter trefaldighet – Kallelsen till Guds rike

Vi mättas av det goda, alternativ melodi

Vi mättas av det goda

Tredje söndagen efter trefaldighet – Förlorad och återfunnen

Av nåd är vi frälsta

Fjärde söndagen efter trefaldighet – Att inte döma

Bara hos Gud

Bara hos Gud finner jag ro

Apostladagen – Sänd mig

Helig, helig, helig

Sjätte söndagen efter trefaldighet – Efterföljelse

Den som vill rädda sitt liv

Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad

Lyckligt det folk

Åttonde söndagen efter trefaldighet – Andlig klarsyn

Den som hör mina ord

Nionde söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare

Låt Gud förhärligas i allt

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor

Bli kvar i mig

Elfte söndagen efter trefaldighet – Tro och liv

Låt rätten välla fram som vatten

Trettonde söndagen efter trefaldighet – Medmänniskan

Allt vad ni vill

Fjortonde söndagen efter trefaldighet – Enheten i Kristus

Herren Jesus sade: Jag är mitt ibland er

Femtonde söndagen efter trefaldighet – Ett är nödvändigt

Jesus sade: Kom till mig

Den helige Mikaels dag – Änglarna

Detta är en plats som väcker bävan

Sextonde söndagen efter trefaldighet – Döden och livet

För mig är livet Kristus

Tacksägelsedagen – Lovsång

Lär och vägled varandra

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet – Rik inför Gud

Gud är kärlek

Artonde söndagen efter trefaldighet – Att lyssna i tro

Om en köpman hittar en dyrbar pärla

Nittonde söndagen efter trefaldighet – Trons kraft

Tron är grunden, alternativ melodi

Alla helgons dag – Helgonen

Herren skall vara ditt eviga ljus

Söndagen efter Alla helgons dag eller Alla själars dag – Vårt evighetshopp

Alla som ser Sonen

Tjugonde söndagen efter trefaldighet – Att leva tillsammans

Den som gör Guds vilja

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet – Samhällsansvar

Skynda dig ner, Sackaios

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet – Frälsningen

Låt oss gå upp till Herrens berg

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet – Förlåtelse utan gräns

Där två eller tre är samlade

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet – Den yttersta tiden

Bara en vindfläkt

Söndagen före domssöndagen – Vaksamhet och väntan

Jesus säger: Håll er vakna

Domssöndagen – Kristi återkomst

Den som hör mitt ord